Od 25. září 2020 sbírá Evropská unie podpisy pro evropskou občanskou iniciativu „Začněte s bezpodmínečnými základními příjmy (UBI) v celé EU“. Do 25th z června 2022 je třeba shromáždit podpisy 1 milionu občanů Evropské unie, aby mohly být předloženy Evropské komisi. Cílem je zavést zavedení bezpodmínečných základních příjmů v celé EU, které zajistí materiální existenci každého člověka a příležitost účastnit se společnosti jako součást její hospodářské politiky. Iniciativu zavést nepodmíněný základní příjem v celé Evropské unii lze podepsat na https://eci-ubi.eu/.

Toto je úvodní článek k sérii článků o nepodmíněném základním příjmu. Plánujeme reflektovat téma nepodmíněného základního příjmu (UBI) z různých úhlů pohledu při pohledu na hranolu Lotyšska. Začněme úvodním článkem o tom, co je UBI, jaké jsou účely UBI, pojďme stručně vysvětlit historii a dopad na to, co se dnes děje.

 

Široce diskutované téma v oblasti sociálních a lidských práv

Nepodmíněný základní příjem se stal v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších otázek sociálních a lidských práv v Evropě a na celém světě. Filozofové, ekonomové, lékaři, zástupci školství, bezpečnosti, různých řemesel a umění, aktivisté nevládních organizací, OSN, Světové ekonomické fórum v Davosu a Světová banka provádějí výpočty. Tuto myšlenku podporuje i papež František, který o tom napsal ve své knize „Pojďme snít". O UBI se mluví jak na hradech, tak v chatkách. Má se za to, že zavedení UBI je jen otázkou času. Abychom neztráceli čas a naši konkurenceschopnost v případě, že budeme muset konkurovat zemi, kde již byla zavedena UBI, je na čase o tom mluvit také v Lotyšsku.

 

Co je bezpodmínečný základní příjem?

Bezpodmínečný základní příjem je definován následujícími čtyřmi kritérii:

  • Univerzální: UBI je vypláceno všem bez zkoušky prostředků.
  • Individuální: Každý - každá žena, každý muž a každé dítě - má právo na UBI individuálně.
  • Bezpodmínečné: Jako lidské a zákonné právo UBI nebude záviset na jakýchkoli předpokladech, ať už je to povinnost přijmout placené zaměstnání, prokázat ochotu pracovat, být zapojeni do veřejně prospěšných prací atd.
  • Dost vysoko: Částka by měla zajistit slušnou životní úroveň, která odpovídá sociálním a kulturním standardům společnosti v dané zemi.

 

Bezpodmínečný základní příjem tedy sestává z pravidelných plateb v hotovosti poskytovaných všem občanům (obyvatelům) bez testování prostředků, aby byla zajištěna jejich životní úroveň nad hranicí chudoby až do konce jejich života.

UBI se vyplácí v hotovosti, nikoli v naturáliích, což příjemcům ponechává volnost utrácet, jak uznají za vhodné. UBI platí všem, necílí na konkrétní populační skupinu, individuálně, ne na domácnost.

UBI nezahrnuje žádné pracovní požadavky, je k dispozici jak těm, kteří jsou v placeném zaměstnání, tak těm, kteří nejsou zaměstnanci, mají zástupce v kreativním průmyslu (receiv honorarium), pracují jako dobrovolníci atd.

UBI by mělo předcházet hmotné chudobě a poskytovat příležitost k účasti ve společnosti, UBI by mělo být alespoň nad úrovní rizika chudoby podle standardů EU, což odpovídá 60% takzvaného národního mediánu čistého ekvivalentního příjmu.

Například v roce 2019 činilo riziko chudoby 21.6% nebo 407 tisíc lidí v Lotyšsku. Podle Ústředního statistického úřadu byl ekvivalentní disponibilní příjem této populace pod hranicí rizika chudoby nebo 441 EUR měsíčně. Zaručený minimální příjem (GMI) v Lotyšsku je stanoven na 20% mediánu příjmu.

V zemích, kde má většina nízké příjmy, a proto je střední příjem nízký, by se ke stanovení výše základního příjmu měla použít alternativní referenční hodnota (např. Koš zboží a služeb), aby se zajistil důstojný život, materiální zabezpečení a plná účast ve společnosti.

Iniciátoři evropské občanské iniciativy „Zahájení bezpodmínečných základních příjmů (UBI) v celé EU“ žádají Komisi EU, aby navrhla bezpodmínečné základní příjmy v celé EU, které snižují regionální rozdíly s cílem posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v EU (politika soudržnosti - politika vyrovnávání, snižování rozdílů, lepší odhodlání; soubor politik a opatření prováděných Evropskou unií k vyvážení úrovně rozvoje zemí, čímž se dosáhne větší jednoty a odhodlání jako celku).

Tím bude dosaženo cíle stanoveného ve společném prohlášení Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise z roku 2017, že „EU a její členské státy budou rovněž podporovat účinné, udržitelné a spravedlivé systémy sociální ochrany k zajištění základního příjmu „Za účelem boje proti nerovnosti“.

UBI je ústředním opatřením k dosažení cílů lidské důstojnosti, svobody a rovnosti stanovených v ústředních dokumentech Evropské unie.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Počet požadovaných podpisů

Podle čl.3 odst.1 písm. B) nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě je jednou z podmínek platnosti evropské občanské iniciativy - alespoň v jedné čtvrtině členských států počet podepsaných osob se rovná alespoň minimálnímu počtu uvedenému v příloze I, což odpovídá počtu poslanců Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě, vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu v době registrace iniciativy. V případě Lotyšska se jedná o 5640 podpisů. Podle zásady proporcionality by však Lotyšsko muselo shromáždit 1 11,348 podpisů, aby bylo možné dosáhnout 3,295 milion podpisů v celé EU. Iniciativu k dnešnímu dni podepsalo v Lotyšsku o něco více než 5,640 58.46 lotyšských občanů z 138240 13.82, což je 1% minimálního počtu podpisů. Navzdory malým informacím o této iniciativě v médiích je naše země ve sběru podpisů na třetím místě v Evropě. Celkem bylo v Evropské unii shromážděno přibližně XNUMX podpisů, což je XNUMX% z XNUMX milionu.

 

První šťastlivci

Aby si občané EU mohli vyzkoušet, co znamená pravidelné přijímání UBI, uspořádali iniciátoři společně se svými příznivci z nevládní organizace UBI4ALL první slosování bezpodmínečného základního příjmu EU dne 16. června 2020 - 800 EUR měsíčně, které lze obdržet každý měsíc po dobu jednoho roku (800 EUR za 12 měsíců je 9,600 17 EUR za rok). Od 16. června mohou občané EU požádat o druhou tombolu UBI. Ti, kteří se zaregistrovali pro první, mají automaticky nárok na druhou tombolu UBI. Je otevřena všem občanům Evropské unie, kteří dosáhli věku 9,600 let. Tombola je financována výhradně z darů občanů prostřednictvím davového financování. Na financování základního příjmu jednoho občana je nutné vyzvednout 16,281 688 eur. V době psaní tohoto článku požádalo o druhou tombolu XNUMX XNUMX občanů a dosud bylo věnováno XNUMX EUR, ale šťastnou výherkyní první tomboly je Lucy z Francie. Web, na kterém můžete požádat o tombolu UBI, je https://ubi4all.eu. I vy můžete být jedním z prvních šťastlivců.

Roswitha Minardi (zleva), první vůdce bezpodmínečné loterie v EU, Helwig Fenner (UBI4ALL), iniciátorka tomboly, a Lucie Paulinová z Francie, šťastná výherkyně tomboly UBI.

V Lotyšsku se ví a mluví málo

Proč je bezpodmínečný základní příjem tak aktuálním tématem a proč je o něm v Lotyšsku tak málo známo? Světové zkušenosti jsou dostatečně rozsáhlé - byla provedena řada experimentů, studií a analýzy dat, které dokazují, že výplata základního příjmu má pozitivní ekonomické a sociální dopady. Proto je toto téma v současné době široce diskutováno v zahraničí.

Lotyšsko se bohužel vyhýbá rozhovorům o všem, co upozorňuje na sociální systém. Prvním negativním argumentem je obvykle nedorozumění - jak lze za nic platit peníze? UBI však nejsou peníze za nic; je to dividenda z každé naší investice od starověku do současnosti. Všichni žijeme ve společnosti, ve které se účastníme. Společnost tvoří stát a státy tvoří svazky států. Je spravedlivé, že z našeho příspěvku dostáváme malou část.

 

Je třeba mít na paměti, že doba okupace měla velmi negativní dopad na náš způsob myšlení, proto se často neodvažujeme myslet širší nebo po vybalení z krabice. O to více, pokud ministr financí okamžitě argumentuje, že je to příliš drahé. Vyvstává otázka; může populace být pro zemi příliš drahá? To je případ UBI v celé Evropské unii, nejen v jednom z členských států. Země mají prospěch z toho, že náklady na poskytování různých funkcí lze snížit, protože jejich lidé jsou zapojeni do poskytování těchto funkcí (více v jednom z následujících článků).

 

Světová zkušenost

Pokud jde o světovou zkušenost, je třeba říci, že je velmi rozsáhlá.

Návštěva https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ dozvědět se více o každém minulém, současném nebo plánovaném experimentu se základním příjmem po celém světě. Na této mapě najdete podrobné informace o umístění experimentů, čase, počtu účastníků, odpovědných orgánech experimentu, výši základního příjmu atd. Důležité informace, včetně odkazů na webové stránky projektu.

Světová mapa experimentů se základním příjmem

Je třeba poznamenat, že ne všechny experimenty se zaručeným příjmem vyplatily bezpodmínečný základní příjem. Aplikuje se nejběžnější univerzální příjem. Jaký je rozdíl? Pokud nepodmíněný základní příjem zahrnuje všechna čtyři výše uvedená kritéria (obecná, individuální, vyplácí se nepodmíněně a je dostatečně vysoká), pak pro univerzální základní příjem může jedno z kritérií chybět. Příkladem je finský experiment, který vybral lidi, kteří se zaregistrovali jako nezaměstnaní. Podmínka tedy byla aplikována - nezaměstnaní (univerzální skupina lidí).

 

Sociální program Bolsa Família v Brazílii se zaměřuje na rodiny v chudobě nebo extrémní chudobě, ne na každého jednotlivce, takže tento typ základního příjmu je také univerzální. Pilotní experimenty v Namibii a Indii však byly prováděny podle všech kritérií pro nepodmíněný základní příjem; také volal experiment UBI v Německu Můj Grundainkommen to se teď děje.

 

Pozitivní výsledky hovoří samy za sebe. Například v projektu SEED v Stocktonu v USA, kde 125 obyvatel města dostávalo po dobu dvou let 500 $ měsíčně, zaznamenali, že:

  • Zaručený příjem snížil volatilitu příjmů nebo meziměsíční výkyvy příjmů, kterým čelí domácnosti, pouze 25% příjemců by zaplatilo za neočekávané výdaje v hotovosti nebo v hotovostním ekvivalentu. Jeden rok by 52% pacientů ve skupině s léčbou zaplatilo za neočekávané výdaje v hotovosti nebo v hotovostním ekvivalentu;
  • zaručený příjem umožnil příjemcům najít si zaměstnání na plný úvazek - v únoru 2019 mělo 28% příjemců zaměstnání na plný úvazek, o rok později bylo 40% příjemců zaměstnáno na plný úvazek;
  • příjemci zaručeného příjmu byli zdravější, vykazovali méně deprese a úzkosti a zlepšovali pohodu;
  • Zaručený příjem zmírnil finanční nedostatek a vytvořil nové příležitosti pro sebeurčení, volbu, stanovení cílů a riskování.

SEED_P předběžná + analýza-SEED + první + rok_závěrečná + zpráva_individuální + stránky

 

V 2018, Projekt Nový list v Kanadě použilo inovativní strategie: 50 lidí bez domova, kteří přišli relativně nedávno o domov, dostalo jednorázovou hotovostní platbu ve výši 7,500 5,103 CAD (přibližně 52 15 EUR). Účastníci experimentu mohli tyto peníze utratit, jak se jim líbilo. Výsledky byly úžasné! Příjemci hotovosti v průměru utratili 16% svých peněz za jídlo a nájemné, 39% za jiné položky, jako jsou léky a účty, a 8,100% za dopravu a oblečení. Pro srovnání, výdaje na alkohol, cigarety a drogy klesly v průměru o 5,511%. Podle údajů ze studie projekt během roku zachránil přístřeší přibližně XNUMX XNUMX CAD (přibližně XNUMX XNUMX EUR) na osobu. Výsledky tohoto experimentu vedou k přehodnocení účinnosti stávajícího sociálního systému.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Další známý je experiment Mincome v Kanadě, který se konal v 1970. letech. Analýza jeho výsledků, ekonom zdraví Evelyn zapomeň odhalilo, že zdraví účastníků projektu se za čtyři roky výrazně zlepšilo. Došlo k 8.5% poklesu počtu hospitalizací a ke snížení návštěv u rodinných lékařů - došlo k menšímu počtu nehod a hospitalizací souvisejících s alkoholem kvůli problémům s duševním zdravím.

"Chtěl jsem zjistit, zda má něco s chudobou dopad na zdraví lidí, a tyto výsledky jsou opravdu zajímavé." Snížení o 8.5% za čtyři roky je docela dramatické, “připouští E. Forget.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Jde tedy o odlehčení zdravotního systému od pacientů (a tím také o snížení výdajů na zdravotní systém), jejichž zdravotní stav se zlepšil díky pravidelnému garantovanému příjmu, což následně podporovalo volbu zdravějšího životního stylu.

 

Změny životního stylu

Stres, podvýživa a nezdravá strava mohou vést k různým typům onemocnění. Moderní životní styl a úroveň příjmů v Lotyšsku představují pro systém zdravotní péče obrovskou zátěž. V roce 2019 kleslo pod hranici rizika chudoby více než 26% lotyšské populace. V roce 19 následovala pandemie Covid-2020 se všemi svými důsledky.

109 € GMI je čtyřikrát menší než hranice rizika chudoby. Řadu přivádí do slepé uličky, ze které je nemožné se dostat ven bez vnější pomoci. Lotyšsko patří také mezi země, kde lidé dlouhodobě žijí ve stresující situaci, více než čtvrtina obyvatel země si nemůže dovolit zdravé jídlo, nemluvě o jiných domácích věcech.

Nepodmíněný základní příjem stimuluje zapojení lidí do zlepšování jejich životů. Doposud prováděné experimenty UBI umožňují dospět k závěru, že výhody výrazně převyšují zdroje investované do sociálního systému. Lidé využívají vyplacený základní příjem efektivněji, než může poskytnout systém státního sociálního pojištění. Se zavedením UBI se nejen budeme moci rychleji zotavit z účinků Covid-19, ale také se budeme moci připravit na různé změny. Jeden z nich souvisí s automatizací a robotizací.

 

Automatizace, robotizace a práce

Web futurism.com obsahuje informace o profesích ohrožených robotikou a umělou inteligencí (AI) a také o zemích, které jsou nejvíce ohroženy. Například riziko robotiky a umělé inteligence je 99% pracovníků v pojišťovnictví, 97% pracovníků v zemědělství, 88% pracovníků ve stavebnictví, 97% pracovníků v oblasti rychlého občerstvení, 79% řidičů a 68% pracovníků v poštovních službách - všichni mohou přijít o práci v důsledku automatizace, robotiky a AI.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Každý den stále častěji pociťujeme dopad robotiky, například samoobslužné pokladny v supermarketech. Každý z nás, kdo používá samoobslužné pokladny, samozřejmě nedostává slevu na produkty. Taková automatizace pracovních výhod pouze pro obchodníky - není třeba najmout zaměstnance, žádné placené volno, není třeba stimulovat jejich zaměstnance, aby lépe plnili své povinnosti, neochoreli a nevyžadovali lepší pracovní podmínky ani vyšší mzdy. Automatizované pracoviště nevyžaduje příspěvky na sociální zabezpečení a lze ho také využívat 24/7 - vše, co potřebujete, je pravidelná údržba. Právě teď jsou velmi žádaní roboti, kteří musí přijmout preventivní opatření, aby během pandemie nebyli nemocní.

Podle webové stránky Evropské komise se 45% - 60% všech pracovníků v Evropě mohlo do roku 2030 nechat nahradit automatizací. Lidé potřebují čas i peníze, aby se naučili nové profesi nebo získali nové dovednosti. Zkušenosti z Lotyšska ukazují, že zaměstnavatel si nejčastěji vybírá již vyškoleného zaměstnance. Školení zaměstnanců vyžaduje čas, což znamená - peníze pro podnikatele.

Podle údajů Lotyšského ústředního statistického úřadu byla skutečná míra nezaměstnanosti v Lotyšsku v květnu letošního roku 7.9%, což znamená, že lze najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Zároveň si musíme pamatovat potenciál automatizace a robotizace, díky kterému bude mnoho nezaměstnaných. Bezpodmínečný základní příjem jako alternativa by poskytoval finanční jistotu a také možnosti být flexibilní - získat nové dovednosti při hledání volných pracovních míst.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Pravděpodobně mnozí budou tvrdit, že pokud bude přijat nepodmíněný základní příjem, lidé nebudou pracovat. Ano, lidé nebudou pracovat, ale pouze se špatným zaměstnavatelem, který vyplácí nedostatečně nízké mzdy nebo nedodržuje pracovní zákony a morální zásady. Podle Jaanuse Nurmoje, koordinátora estonské evropské občanské iniciativy „Začněte s bezpodmínečnými základními příjmy (UBI) v celé EU“, už nikdo nebude pracovat jako prostitutka a takový scénář by se mohl naplnit.

Důkazy z pilotních projektů ukazují, že lidé pracují více než před přijetím UBI. Práce zastavily mladé matky, které chtějí vychovávat své děti déle, děti, které jsou kvůli nedostatku peněz nuceny pracovat místo toho, aby chodily do školy. Mladí lidé přestali pracovat a chtějí se plně oddat studiu. Přibližně 2–3% všech příjemců základního příjmu odchází z výše uvedených důvodů. Zeptejte se sami sebe, co byste dělali, kdybyste dostávali UBI každý měsíc? Už bys nepracoval? Možná budete pokračovat v práci i za relativně nízkou mzdu, pokud je to vaše práce srdce, pokud vás na pracovišti oceňují, pokud jste s prací spokojeni. Základní příjem zajistí potřebnou stabilitu.

 

Vyvažuje různé vztahy

UBI vyvažuje různé vztahy, protože umožňuje každému jednotlivci zaujmout stejnou pozici. Například příležitost říct „ne“ špatnému zaměstnavateli a násilné vztahy. Poskytuje nám základ pro rozvoj vnitřního trhu země. Mnoho z nás by si koupilo produkt vyrobený v Lotyšsku, pokud by nebyl příliš drahý pro naše peněženky. Mnozí z nás, kteří byli nuceni odejít, aby si vydělali peníze, by se vrátili k životu v Lotyšsku. Mnozí by založili vlastní malou firmu; naučit se něco nového a tak dále. Mnozí by založili vlastní malou firmu; naučit se něco nového atd. Pomohli bychom si navzájem, byli bychom velkorysí a humánní, protože to je lidská přirozenost. A dokonce by se zvýšily platby daní do státního rozpočtu, protože by došlo k většímu peněžnímu toku.

Mzdy dlouhodobě stagnují a stát tuto stagnaci udržuje stanovením nízké minimální mzdy. Proč platit více, pokud vám zákon umožňuje zaměstnávat za mzdu 500 eur plus příspěvky na sociální zabezpečení asi 170 eur, a to navzdory skutečnosti, že plat, který máte k dispozici, spadá pod hranici rizika chudoby. Pokud chcete přežít, budete pracovat i za minimální mzdu. Není to však život hodný člověka - být chudým pracujícím. Taková situace panuje nejen v Lotyšsku. Lidstvo hledá cestu, jak zůstat. Proto tolik Evropanů nyní mluví o zavedení bezpodmínečného základního příjmu v celé EU.

Všechno je vzájemně propojeno. S bezpodmínečným základním příjmem jsme mohli jediným výstřelem zastřelit několik králíků. Zaplacením UBI má stát do značné míry výhody, protože část jeho funkcí budou vykonávat sami občané. Například již nebude potřeba výchova sirotků v ústavech, protože by bylo dost pěstounů, kteří by si mohli dovolit vychovávat několik dětí. Nebo jiný příklad, kdybychom měli UBI, mohli bychom koupit ekologicky šetrné výrobky. Mohli bychom se zaměřit na práci v různých společnostech a asociacích, řešení různých problémů.

A ano, demokracie by mohla vzkvétat, protože bychom měli dostatek peněz na nákup novin a časopisů, vyvinula by se kvalitní žurnalistika, protože tisk by nezávisel na ekonomických skupinách a reklamách, ale kupovali by si je lidé žijící v Lotyšsku.

UBI je také záležitostí národní bezpečnosti. Lidé v nouzi pravděpodobně spáchají trestné činy. Lidé v chudobě častěji následují extremistické výzvy a populisty, jsou ochotni volit peníze nebo nějaké slíbené výhody, ztrácejí víru ve stát a média a pravděpodobněji věří v různé falešné zprávy a konspirační teorie. Je pro nás důležité, aby se tak nestalo.

 

Stručný pohled na historii základního příjmu

Jak bylo uvedeno na místě https://basicincome.org/history/, myšlenku nepodmíněného základního příjmu poprvé vyslovil Thomas Spence na konci 18. století a Joseph Charlier v polovině 19. století. Základní příjem byl předmětem dočasné národní debaty v Anglii kolem roku 1920 a ve Spojených státech kolem roku 1970 (také představující experiment se základním příjmem, jako je Mincome). Kolem roku 1980 se debata v západní Evropě obnovila a šířila se pomalu, ale od roku 2016 si získala celosvětovou popularitu.

Andrew Yang, kandidát na prezidentské volby v USA v roce 2020, navrhl zavedení základního příjmu ve výši 1,000 18 USD pro každého občana USA ve věku nad 2.48 let, který jako svou předvolební platformu označuje ekonomickou efektivitu. Odhaduje se, že vyplácení takové částky dospělým ve Spojených státech by mohlo za osm let posílit ekonomiku o 12.56 bilionu dolarů a zvýšit HDP o XNUMX%.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Před myšlenkou nepodmíněného základního příjmu se však hovořilo o zaručeném minimálním příjmu. Předpokládá se, že Joannes Ludovicus Vives (1492-1540), blízký přítel a humanista Thomase Moreho (1478-1535), byl první, kdo prosazoval základní příjem, a vytvořil podrobný plán založený na teologických i pragmatických úvahách. Může být považován za skutečného otce myšlenky státního systému minimálního příjmu a předchůdce mnoha moderních režimů státní podpory.

V brožuře věnované starostovi Brugg v roce 1526 pod názvem De Subvenční pauperum (O pomoci chudým) navrhla společnost JL Vives, aby městská vláda dostala odpovědnost za zajištění životního minima všem svým obyvatelům, nikoli z důvodu spravedlnosti, ale z důvodu efektivnějšího výkonu morálně vyžadované charity.

Argumenty Vives pravděpodobně inspirovaly vůdce vlámského města Ypres, protože o několik let později zavedlo podobné schéma. Podněcovalo to myšlení a jednání k podpoře chudých jiným způsobem. Trakt Vives je prvním systematickým vyjádřením dlouhé tradice sociálního myšlení a institucionálních reforem a projevuje sympatie veřejnosti. Přes obtíže a pochybnosti si myslitelé té doby udělali z veřejné pomoci základní funkci vlády.

Montesquieu ve své knize L'Esprit des Lois (1748) píše: „Stát dluží všem svým občanům bezpečné živobytí, jídlo, vhodné oblečení a způsob života, který nepoškozuje jejich zdraví".

Tato myšlenka nakonec vedla k vytvoření komplexních, národně financovaných systémů zaručeného minimálního příjmu v rostoucím počtu zemí, naposledy v Itálii. příjmů občanství (2019) a Španělsko ingreso minimo vital (2020).

 


Tyto informace byly připraveny s podporou „Aktivního občanského fondu“ - programu Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu. Za obsah publikace odpovídají realizátoři projektu „Zavádění bezpodmínečného základního příjmu v celé EU“ v Lotyšsku “- Sdružení„ Vecdaugavieši “; číslo projektu: AIF / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Poprvé publikováno 10.07.2021 dne https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

%d blogeři, jako je tento: