Papírové formuláře pro podpis ECI-UBI

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (Text s významem pro EHP)

(31) Na zpracování osobních údajů prováděné podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) 2016/679. V tomto ohledu je z důvodu právní jistoty vhodné vyjasnit, že zástupce skupiny organizátorů nebo případně právní subjekt vytvořený za účelem řízení iniciativy a příslušné orgány členských států jsou být považován za správce údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 ve vztahu ke zpracování osobních údajů při shromažďování prohlášení o podpoře, e-mailových adres a údajů o sponzorech iniciativ a pro účely ověření a certifikace prohlášení o podpoře a upřesnit maximální období, během kterého mohou být osobní údaje shromážděné pro účely iniciativy uchovávány. Jako správce údajů by zástupci skupiny organizátorů nebo případně právnických osob vytvořených za účelem řízení iniciativy a příslušné orgány členských států měli přijmout veškerá vhodná opatření k dodržení uložených povinností nařízením (EU) 2016/679, zejména pokud jde o zákonnost zpracování a bezpečnost zpracovatelských činností, poskytování informací a práva subjektů údajů.

Chceme vyjasnit, že každý národní koordinátor a náhradník naší evropské občanské iniciativy by měl vyzvat aktivisty ve své zemi, aby sbírali podpisy nejen online, ale také v papírové podobě. Shromážděné papírové formuláře musí být zaslány národním koordinátorům doporučenou poštou, pouze na adresu, kterou poskytnou svým aktivistům.

Příklad pro RAKOUSKO: poštovní adresa je: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Číslo rámečku xx, kód země ECI-UBI)

Podepsané papírové formuláře musí být uloženy na bezpečném místě.

Z hlediska bezpečnosti na papírových formulářích je důležité dát aktivistům následující „Prohlášení o použití papírových formulářů“ (v jazyce země):

„ZACHÁZENÍ s papírovou formou sběru podpisů pro iniciativu EVROPSKÉ OBČANY“ ZAČNĚTE bezpodmínečné základní příjmy (UBI) v celé EU ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

U papírových formulářů podle přílohy III části A nebo části B předpisů ECI:

  • Všechna pole musí být vyplněna! Teprve poté je hlas platný
  • Pište čitelně a velkými písmeny! Nečitelné se nepočítají.
    Upozorňujeme, že se můžete přihlásit pouze jednou! Pokud někdo chce online podepsat později nebo již online podepsal, nesmí se podepisovat na papíře.
  • Ve formuláři nelze nic měnit ani mazat!

Sběratelé / třetí strany nesmí kopírovat podepsané papírové formuláře ani používat data! (Jsou zodpovědní za bezpečnost dat)

Měli jste jít s vyplněnými formuláři?

Papírové formuláře vyplněné osobními údaji je třeba zaslat vašim národním koordinátorům. Pokud tak neučiníte, nelze je přidat do celkového počtu podpisů. Adresy jsou zapnuté tato speciální stránka.

Poznámka:

Nejméně dva měsíce po skončení doby sběru by měly být nahrány všechny shromážděné podpisy v papírové podobě a měla by o tom být informována Komise. Konkrétní postup bude oznámen později, poté, co bude Komise vyjasněna a testy budou provedeny.

Stáhněte si papírové formuláře

Národní koordinátoři si mohou stáhnout papírové formuláře na tato stránka. Je chráněn heslem. Pokud potřebujete papírové formuláře, kontaktujte svého národního koordinátora prostřednictvím našeho webform

%d blogeři, jako je tento: